REKLAMACE A VRÁCENÍ


Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami kupujícího ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Zboží zakoupené v našem obchodě lze vrátit do 30 dnů bez udání důvodu.
Veškeré zboží nabízené prostřednictvím našich webových stránek je nové a vztahuje se na něj zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, případně dnem uvedeným na záručním listě.

 

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Reklamaci lze uplatnit formou žádosti zaslané na emailovou adresu reklamace@muzza.cz. V tom případě je kupující povinen zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího do 7 dnů po obdržení emailové zprávy o přijetí reklamace. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Prodávající reklamaci vyřídí v zákonné lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.

 

Prodávající upozorňuje, že se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

1. mechanickým poškozením zboží,
2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
3. špatným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
4. zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
5. zboží, které bylo modifikováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
6. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.